Khai bút mùa xuân Nghị quýêt Trung ương 4 Khóa XII của ĐảngMỗi sáng đi làm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hôm thì mang theo khoai luộc, có hôm thì mang theo cơm nắm của Vợ yêu làm.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi trong xe dùng trên đường đến cơ quan làm việc. Khi có những cuộc họp quan trọng kéo dài đến chiều tối, không ít cán bộ, đảng viên cao cấp nhìn thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại lấy ra hộp khoai luộc ngồi dùng trong giờ nghỉ trưa.

Chúng ta đang có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Một vị Tổng Bí thư của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân !!!


Với Nghị quýêt Trung ương 4 khóa XII của Đảng, khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định "tham nhũng, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực" là kẻ thù của Đảng, kẻ thù của Nhân dân, kẻ thù của Tổ quốc. Đây là công cuộc chính đốn Đảng sâu sắc, triệt để !!!

Đối với cán bộ, công chức, đảng viên tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ bị loại trừ ra khỏi Đảng, Nhà nước và sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật. 

Đối với cán bộ, công chức, đảng viên đang có các biểu hiện suy thoái, tiêu cực phải nhanh chóng thay đổi lề lối làm việc. Phải vì mục tiêu chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Quốc tế ca
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành. Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa, bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.

Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. “L’In – ter – na – ti – o – na - le sẽ là xã hội tương lai.

Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại để ngày mai. “L’In – ter – na – ti – o – na - le sẽ là xã hội tương lai.

Việt Nam, ngày 28/01/2017
CB'
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét