Kỳ 6: Nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM "Bán đứng tổ chức, biến tài sản công thành tài sản tư, lừa gạt UBND TPHCM"


Đề án xây dựng Đường sách TPHCM với ý nghĩa thúc đẩy tuyên truyền và phát huy văn hóa đọc trên địa bàn TPHCM góp phần xây dựng đô thị đọc sách, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh "văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Không ngờ rằng, nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM đã cấu kết với ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam bằng thủ đoạn gian manh, xảo trá "Biến Đề án xây dựng Đường sách TPHCM thuần túy phục vụ cho xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố trở thành tài sản của tư nhân" nhằm tạo nguồn thu nhập bất chính hơn 5 tỷ đồng/năm cho nhóm lợi ích.


Ngày 08/9/2015, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở 4T đã ký tờ trình số 21/TTr-STTTT về xây dựng Đường sách TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1 gửi Ủy ban nhân dân TPHCM, cụ thể:

Tại Mục III. Những nội dung chính của Đề án, Khoản 4. Pương thức đầu tư, mô hình điều hành, chỉ đạo nội dung Đường sách (trang 5) nêu rõ như sau:

- Phương thức đầu tư: xã hội hóa, nhà nước hỗ trợ mặt bằng.

- Mô hình điều hành hoạt động Đường sách: lập Công ty Cổ phần Đường sách, một doanh nghiệp được hình thành dựa trên góp vốn của Cổ đông gồm các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, kinh doanh sách và Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng phía Nam tại TPHCM). Chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng ban đầu (thiết kế, thi công quầy sách, khu cafes sách, khu vực cổng chào, mảng xanh,...), duy tu bảo dưỡng hạ tầng, xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình hoạt động, xây dựng Quy chế/Điều lệ hoạt động Đường sách trình Sở 4T duyệt,...

Công ty Cổ phần Đường sách là đối tác được Sở 4T giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án, tổ chức vận hành, quản lý các hoạt động Đường sách dưới hình thức xã hội hóa.

Công ty Cổ phần Đường sách thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của một doanh nghiệp được qui định bởi Luật xuất bản và Luật Doanh nghiệp; Thực hiện chế độ xin ý kiến chỉ đạo, báo cáo với Sở 4T thông qua qui chế phối hợp hoạt động.

Chỉ đạo nội dung hoạt động Đường sách: Sở 4T chỉ đạo việc định hướng nội dung, mô hình tổ chức Đường sách; theo dõi và giám sát các hoạt động của Đường sách.


Tại Mục VI. Kiến nghị và đề xuất, Khoản 4. (trang 8) nêu rõ như sau: UBND thành phố xem xét, chấp thuận tạm ứng năm (05) tỷ đồng cho Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; sau đó, sở sẽ hoàn trả ngân sách trước 30/6/2015 (đính kèm dự toán kinh phí thiết kế, thi công, hạ tầng cho kịp khai trương chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X).


Hiểu theo "đề án xây dựng Đường sách TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1" của Sở 4T trình UBND TPHCM là việc thành lập Công ty Cổ phần Đường sách mang tính chất vận động nguồn lực xã hội để phục vụ xã hội và Công ty Cổ phần Đường sách là đơn vị trực thuộc Sở 4T TPHCM về chỉ đạo nội dung, mô hình tổ chức; giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố. Đồng thời, Sở 4T xin tạm ứng và sẽ hoàn trả trước ngày 30/6/2015 số tiền năm (05) tỷ đồng ngân sách Nhà nước để thực hiện các gian hàng trên Đường sách TPHCM.

Ngày 10/10/2015, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký Kế hoạch số 6156/KH-UBND về thực hiện " Đường sách TPHCM"  trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.

Tại Mục I. Mục đích - Yêu cầu, Khoản 2. Yêu cầu (trang 1) nêu rõ như sau: Thực hiện vận động các nguồn lực trong xã hội để cùng xây dựng Đường sách - một địa chỉ văn hóa và du lịch của thành phố.


Tại Mục III. Tổ chức thực hiện, Khoan 1. Thời gian và tiến độ, Phần c) Giai đoạn 3 (trang 3) nêu rõ như sau: Tháng 12/2015 - 30/3/2016: ổn định công tác tổ chức theo đề án.

Tại Mục VI. Kinh phí (trang 3) nêu rõ như sau:
1. Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn sự nghiệp thông tin và truyền thông cho các hoạt động có nội dung tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (triển lãm sách, giao lưu, giới thiệu sách mới chào mừng Đại hội Đảng).
2. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa đối với các đơn vị tham gia gian hàng trên Đường sách.

Tại Mục V. Phân công thực hiện, gạch đầu dòng thứ nhất (trang 3) nêu rõ như sau: Sở 4T có trách nhiệm thành lập Ban điều hành, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) thiết kế và thực hiện kế hoạch Đường sách TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bình; thực hiện huy động, xã hội hóa các nguồn lực tham gia.


Hiểu theo Kế hoạch thực hiện "Đường sách TPHCM" trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1 của UBND TPHCM chỉ cho phép Sở 4T thành lập Ban điều hành, thành lập Công ty Cổ phần Đường sách là đơn vị trực thuộc Sở 4T; phân công Sở 4T phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) thiết kế và thực hiện kế hoạch Đường sách TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bình.

Ngày 16/10/2015, ông Đỗ Quý Doãn đã ký Công văn số 41/CV-HXBVN về việc phân công ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam thay mặt Hội Xuất bản phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng của thành phố để được hướng dẫn và triển khai các thủ tục cần thiết cho sự ra đời và hoạt động của Đường sách TPHCM.


Hiểu theo Công văn số 41 của Hội Xuất bản Việt Nam là cảm ơn sự quan tâm của UBND TPHCM đã tạo điều kiện cho Hội Xuất bản Việt Nam tham gia Cổ đông trong Công ty Cổ phần Đường sách và phân công ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam phối hợp với Sở 4T thiết kế và thực hiện kế hoạch Đường sách TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bình theo phân công của UBND TPHCM.

Ngày 10/11/2015, ông Lê Thái Hỷ ký Quyết đinh số 2901/QĐ-STTTT về thành lập Ban điều hành "Đường sách TPHCM" trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1.Đây là quyết định thành lập Ban điều hành Đường sách TPHCM của nhóm lợi ích Sở 4T nhằm thuận lợi cấu kết với ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam lừa gạt UBND TPHCM. Quyết định vi phạm pháp luật nghiêm trọng như sau: 

- Một là thành lập Ban Điều hành Đường sách TPHCM có các thành viên là ông Lê Hoàng, bà Quách Thu Nguyệt, bà Đỗ Lệ Hằng không thuộc đối tượng công chức Sở 4T TPHCM, UBND TPHCM quản lý. 

- Hai là tự ý phân công ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam xúc tiến thành lập Công ty TNHH MTV Đường sách TPHCM. Cố tình sửa đổi mục đích thành lập Công ty Cổ phần Đường sách theo đề án đã trình UBND TPHCM.

Trong khi đó, Kế hoạch thực hiện Đường sách TPHCM của UBND TPHCM ngoài phân công Sở 4T còn các đơn vị: Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Quận 1, Bưu điện Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước Thành phố. Vậy mà các đơn vị này không có bất kỳ nhân sự nào tham gia vào Ban điều hành Đường sách TPHCM. 

Hóa ra đây là quyết định thành lập Ban điều hành Đường sách TPHCM của nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM và Hội Xuất bản Việt Nam !!!

- Ba là giao cho Ban điều hành Đường sách TPHCM được phép sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM. Căn cứ theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: tại Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm, Khoản 6 "Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp con dấu; sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức khác để hoạt động."

Ngày 16/11/2015, ông Lê Thái Hỷ ký cùng lúc hai Quyết định của Ban Điều hành Đường sách TPHCM nhưng đóng dấu của Sở 4T TPHCM:

- Quyết định số 295/QĐ-BĐH về phân công bổ sung một số trách nhiệm, quyền hạn trong việc thực hiện "Đường sách TPHCM" trên đường Nguyễn Văn Bình, Phường Bến Nghé, Quận 1 cho ông Lê Hoàng - Phó Trưởng ban điều hành.
- Quyết định số 297/QĐ-BĐH về giao cho Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban điều hành "Đường sách TPHCM" trên đường Nguyễn Văn Bình, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Không hiểu nổi ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở và bà Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng 4T TPHCM thuộc loại cán bộ, công chức kiểu gì mà vi phạm pháp luật hết lần này tới lần khác. Không hiểu nổi cái Ban điều hành Đường sách TPHCM lấy tư cách gì cho phép ông Lê Hoàng, Phó Trưởng Ban điều hành Đường sách TPHCM sử dụng con dấu của Hội Xuất bản Việt Nam và cho phép ông Lý Minh Tuân, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT TPHCM sử dụng con dấu của Trung tâm CNTT&TT để thực hiện các nội dung không thuộc thẩm quỳên.

Vì vậy trong Kỳ 3 Nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM "Loạn quyền, quan liêu, xa dân, cản trở sự phát triển của TPHCM" có đoạn viết: Có tờ Giấy ủy quyền số 03 không? Nếu có cũng không gì làm lạ mà không cần lo vì công nghệ giám định của Công an sẽ phát hiện ra được.

Từ ngày 16/11/2015 - 18/12/2015, ông Lê Hoàng, Phó Trưởng Ban điều hành Đường sách TPHCM liên tục ký các Thông báo thu tiền, nhận khuyết điểm gửi tùm lum các nơi được đóng dấu của Sở 4T TPHCM. Việc ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở 4T và bà Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng Sở 4T TPHCM cho ông Lê Hoàng sử dụng con dấu của Sở 4T TPHCM một cách vô tội vạ là hành động bán đứng tổ chức một cách trắng trợn !!!

Căn cứ theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: tại Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm, Khoản 10 "Đóng dấu lên chữ ký của người không có thâm quyền". Một số Thông báo minh chứng ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam và bà Nguyễn Đình Như Hương, Chánh Văn phòng Sở 4T TPHCM đã có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Qua trao đổi của một số đơn vị, muốn tham gia 01 gian hàng trên Đường sách TPHCM thì mỗi đơn vị phải nộp kinh phí thiết kế, xây dựng gian hàng từ 450 triệu đồng - 500 triệu đồng, mỗi tháng đóng tiền mặt bằng từ 20 triệu đồng - 25 triệu đồng. 

Được biết đơn vị thực hiện thiết kế, xây dựng gian hàng trên đường sách là người nhà của nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM, với kinh phí thực hiện mỗi gian hàng từ 150 triệu đồng - 200 triệu đồng.

Hiện tại, Đường sách TPHCM có 22 đơn vị tham, kinh phí thu về từ thiết kế, xây dựng gian hàng gần 10 tỷ đồng. Số tiền năm (05) tỷ đồng mà Sở 4T xin tạm ứng UBND TPHCM để thiết kế, xây đựng gian hàng đã hoàn trả về ngân sách Nhà nước chưa ???

Nếu Sở 4T chưa hoàn trả năm (05) tỷ đồng về ngân sách Nhà nước, trừ các khoản kinh phí thiết kế, xây dựng gian hàng trên Đường sách TPHCM thì nhóm lợi ích Sở 4T đang giữ số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 08/12/2015, ông Lê Thái Hỷ ký Công văn số 1815/STTTT-XBIPH của Sở 4T TPHCM về thành lập Công ty TNHH MTV điều hành Đường sách TPHCM.


Ngày 08/4/2016, ông Lê Thái Hỷ ký Công văn số 434/STTTT-XBIPH về ủy quyền cho Công ty TNHH Đường sách TPHCM quyết toán tài chính với các đơn vị tại Đường sách TPHCM.


Thấy rõ thủ đoạn gian manh, xảo trá của nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM "Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý quá trình xây dựng gian hàng và tổ chức điều hành Đường sách một cách hiệu quả, theo Đề án trình UBND Thành phố, Sở 4T nhận thấy cần thiết và nhanh chóng thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam". Trong đề án Sở 4T trình UBND TPHCM và trong Kế hoạch thực hiện Đường sách TPHCM không có đề cập đến việc thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sách TPHCM và trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam.

Sở 4T ủy quyền cho Công ty TNHH Đường sách TPHCM quyết toán tài chính với các đơn vị tại Đường sách TPHCM.

Giám đốc: Ông Lê Hoàng
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM.
Mã số doanh nghiệp: 0313629420

Thế là xong! ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam từ câu chuyện chỉ là tham gia phối hợp với Sở 4T thiết kế Đường sách TPHCM giờ đây hiển nhiên trở thành Chủ sở hữu Công ty TNHH Đường sách TPHCM; lấy vốn của ngân sách Nhà nước thực hiện các gian hàng, được Nhà nước hỗ trợ miễn phí cả con đường Nguyễn Văn Bình làn mặt bằng để thu tiền các đơn vị tại Đường sách TPHCM. Mỗi tháng thu vào từ 440 triệu đồng đến 500 triệu, hơn một năm Đường sách TPHCM thu tiền mặt bằng trên 5 tỷ đồng.

Ngày 15/11/2016, ông Lê Thái Hỷ ký Công văn số 1612/STTTT-XBIPH về ban hành Quy chế hoạt động của Đường sách TPHCM.


Việc ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở 4T TPHCM trước khi về hưu chỉ là báo cáo UBND TPHCM "Công ty Đường sách - trực thuộc Hội Xuất bản Việt Nam, chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ hoạt động của Đường sách" và đề nghị UBND TPHCM chấp thuận cho Sở 4T ban hành Quy chế hoạt động Đường sách Thành phố.

Quá tuyệt vời !!! Quá xuất sắc !!! Quá hoàn hảo !!!

Tất cả đã diễn ra đúng theo kịch bản gian manh, xảo trá của nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM và ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam "Biến Đề án xây dựng Đường sách TPHCM thuần túy phục vụ cho xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố thành tài sản tư nhân".

Hóa ra Kế hoạch số 6156/KH-UBND ngày 10/10/2015 của UBND TPHCM về thực hiện " Đường sách TPHCM"  trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1 nhằm phục vụ cho nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM và ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam ???

Không thể chấp nhận được chuyện người lao động của Sở 4T TPHCM nói riêng, người lao động của các đơn vị Sở, Ngành nói chung và cả Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị qua mặt, bị lừa gạt trở thành đầy tớ, thành công cụ kiếm tiền cho nhóm lợi ích Sở 4T TPHCM và ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam !!!

CB'
Xem thêm các bài viết khác:

Kỳ 7 : Phân tích các biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm Sở 4T TPHCM trong cải cách hành chính

Kỳ 8 : HoChiMinh Cityweb đứa con ghẻ ăn hoài không lớn

Đính kèm các văn bản liên quan:
1. Tờ trình số 21/TTr-STTTT ngày 08/9/2015 của Sở 4T về xây dựng Đường sách TPHCM:
2. Kế hoạch số 6156/KH-UBND ngày 10/10/2015 của UBND TPHCM về "Thực hiện Đường sách TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, Quận 1"Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét