Vì sao Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời ?

Có nhiều bạn trẻ thắc mắc giữa Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giống và khác nhau như thế nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau khi thảo luận, Tổng Bí thư Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh thống nhất trả lời và đây cũng có thể xem là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của tổ chức Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh với một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về thời cơ: Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh ra đời vào ngày 02/9/2016, có thể xem để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016; cũng có thể xem Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức tiềm năng vừa phản biện, vừa cạnh tranh với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Về nguồn gốc: Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tập hợp những người trẻ cộng sản với tư duy tiến bộ, cởi mở, sẵn sàng tiếp thu giá trị tốt đẹp từ nhân dân; với lý tưởng, phương châm hành động đặt lợi ích quốc gia gắn liền với lợi ích dân tộc lên hàng đầu và một phần nhỏ lợi ích chính đáng dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam đang là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhân dân.

3. Về lý luận: Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động với mục tiêu "Xây dựng Nhà nước Việt Nam của Dân, do Dân, vì Dân theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"; các hệ tư tưởng khác chỉ mang tính chất tham khảo, học tập có chọn lọc. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, ngày 02/9/1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA. Đây là một NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ thực sự hay có thể hiểu đơn giản một Nhà nước lấy Dân làm gốc cho mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật.

4. Về tổ chức: Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh đang trong quá trình thai nghén, hoạt động bí mật, thông qua mạng xã hội Facebook Thanh niên Việt Nam ( www.facebook.com/thanhnientphcm ), Blog Thanh niên Việt Nam ( www.thanhnientphcm.com ) để tiếp cận mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng lực lượng, phát triển tổ chức.

5. Về tài chính: Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động trên tinh thần độc lập về tài chính, tự nguyện, tự chủ; không cần hỗ trợ tài chính của Đảng, ngân sách của Nhà nước là tiền thuế của nhân dân; chỉ chấp thuận nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức vì mục tiêu chung “Xây dựng Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tuyệt đối không nhận tài trợ của các cá nhân, tổ chức nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước.

6. Về hành động thực tiễn: Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã, đang vì người dân, đặc biệt vì thế hệ trẻ đấu tranh cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việt Nam, ngày 02/9/2016


CB’
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét