Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nhân văn quân sự (Học viện Chính trị) đã tổ chức hội thảo Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân – Lý luận và thực tiễn.

Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân – Lý luận và thực tiễn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự cho biết: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Hội thảo là một trong những việc làm có nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn cao nhằm góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương phát biểu đề dẫn hội thảo - Ảnh: HM

Hội thảo đã nhận được gần 20 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự. Các đại biểu tham dự hội thảo đều khẳng định, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập và luận giải đến “Lòng dân”, “Thế trận lòng dân”. Trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng chính thức xác định và yêu cầu triển khai thực hiện quan điểm mới về: "Xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã làm rõ cách tiếp cận mới nhất về “Lòng dân”, “Thế trận lòng dân”, "Xây dựng thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”. Các đại biểu đã làm rõ những vấn đề đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị nước ta hiện nay phải làm gì để xây dựng được vấn đề này; làm rõ yêu cầu và giải pháp có tính chất hệ thống và mang tính đột phá để thực hiện cho được quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Các đại biểu đã luận giải và xác định được những yêu cầu có tính chất nguyên tắc, xác định được mục tiêu, phương thức thực hiện; không chỉ đề xuất được một hệ thống giải pháp mà còn xác định rõ đó là giải pháp đột phá để thực hiện được quan điểm của Đảng; giúp cung cấp thêm cơ sở lý luận, thực tiễn cho Trung ương Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đến các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nhằm xây dựng được “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Cương phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: HM

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho biết: Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nói đến vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân”. “Lòng dân” ở đây là dạng khái quát nhất thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của nhân dân. Ở góc độ khoa học thì “lòng dân” được hun đúc từ thực tiễn. Cụ thể trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay hàng triệu đảng viên luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ đất nước. Có thể khẳng định, đến nay người dân vẫn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, thời gian qua đã nổi nên một số vụ việc khiến người dân bức xúc. Vì vậy, theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, để nâng cao lòng tin của người dân với Đảng thì Đảng phải nhanh chóng có những chính sách nâng cao đời sống vật chất cho người dân; thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm; tất cả các hoạt động của cơ quan công quyền phải minh bạch, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong tham gia vào công tác giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế… Có như vậy thì “lòng dân” sẽ luôn hướng về Đảng và không có bất kỳ thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được Đảng với nhân dân.

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Dương Xuân Ngọc cho rằng: Trong điều kiện hiện nay, ý Đảng và lòng dân luôn đứng cùng một vế, không tách rời. Vì thế việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch là một vấn đề rất quan trọng trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” trong giai đoạn hiện nay. Đảng phải lãnh đạo một cách dân chủ, theo pháp luật, lấy lợi ích của người dân làm đầu…/.

Hoàng Mẫn

Nguồn: http://www.dangcongsan.vn/thoi-su/xay-dung-the-tran-long-dan-tao-nen-tang-vung-chac-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-va-nen-an-ninh-nhan-dan-431466.html
Chia sẻ Google Plus
    Blogger Bình luận
    Facebook Bình luận

0 nhận xét:

Đăng nhận xét